Connect with us

News

คลัสเตอร์ ร้านก๋วยเตี๋ยว

จาก ส ถ า น ก าร ณ์ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า หรือ โ ค วิ ด – 1 9 ที่กำลัง ร ะ บ า ด ห นั   ก อยู่ในประเทศไทยในตอนนี้ ที่ได้ ส ร้ าง ผ ล ก ระ ท บ แ ก่   ประชาชนเป็นอย่างมาก และ ทำให้การใช้ ชี วิ ต  อ ย่ า  ง  ย า  ก ลำ บ า ก  มา กขึ้น

นายอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา สั่ง ปิ ด หมู่บ้านโนนกระพี้ 14 วัน พบ คลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวบัวใหญ่ลามใน 2 หมู่บ้าน ติ  ด เ ชื้ อ ส ะ ส ม แล้ว 20 คน ทำความเข้าใจชาวบ้าน ส่วนภาพรวมวันนี้ ติ  ด เ  ชื้ อ  ร า  ยใ ห ม่ 226 คน มาจาก ค ลัสเตอร์ตลาดสุรนารี  เปิด ร พ.สนามรอบใหม่

วันนี้ (15 ก.ย.2564) นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ค ว บ คุ มโร ค อำเ ภอ (ศปก.อ.) ออกประกาศกำหนดให้บ้านโนนกระพี้ ต.โนนทองหลาง และบ้านโคกสว่าง ต.ขุนทอง เป็นพื้นที่ควบคุมตามมาตรการในการ เ ฝ้ าร  ะ วั ง ป้ อ ง กั น

และค ว บ คุ ม การแ พ ร่ ระ บ า ด ของ C O V I D- 1 9  ตามคำสั่งจ.นครราชสีมา เนื่องจากมี ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ในหมู่บ้านเกินกว่า 3 คน และมีการ แ พ ร่ ร ะ  บ า ด เ ป็  นกลุ่ม ก้ อ น

โดยให้ปิดหมู่บ้า น ชั่ ว ค ร า ว  ห้ า ม บุคคลเข้า-ออก ระ ยะเว   ล า 14 วัน ตั้งแต่วั 14-27 ก.ย.นี้ ได้มีการ ต รว จ พบผู้ ติ ด  เ ชื้ อ 8  ค น แยกเป็นบ้านโนนกระพี้ ต.โนน

ทองหลาง จำนวน 4 คน และบ้านโคกสว่าง ต.ขุน ทอง 4 ราย เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน ไ ท  ม์ ไ ลน์ของผู้ ติ ด เ ชื้ อ ทั้งหมด

ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพบรรเทาความ เ ดื อ ด ร้ อ น ในเบื้องต้น พร้อมทั้งชี้แจงแนะนำแนวทางการปฏิบัติ และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน

นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ กล่าวว่า จากคลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ซึ่งจากการตรวจเชิงรุกพบมี ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ส ะส ม 20 ร า  ย มีการเชื่อมโยงกับพนักงานห้าง และลูกจ้างซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ของทั้ง 2 หมู่บ้านที่ถูก ค ว บ คุ ม พื้ น ที่

เนื่องจากพบมี ผู้ ป่ ว ย เกินกว่า 3 คน และมีผู้ สั  ม ผั  สเสี่ ย ง สู งอี กเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การควบคุม โ ร ค ระ บา ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศปก.อำเภอบัวใหญ่ จึงได้มีการสั่ ง ค ว บ คุ  ม พื้  นที่เพื่อเข้าทำการคัดกรองจำกัดการแพ  ร่ ร  ะ บ า ด C O V  I D – 1 9

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.) รายงานผู้ติ ดเ ชื้ อ C  O V I D – 1 9 รายใหม่ 226 คน

โดยเป็นการ ติ ด เ ชื้  อนอกจังหวัด 42 คน  ติ ด เ ชื้ อในจังหวัด 184 คน มากสุด อ.เมือง 107 คน ปากช่อง 25 คน บัวใหญ่ 15 คน พิมาย 10 คน สีคิ้ว 10 คน

โดยพบว่า ผู้ ติ ด เ ชื้  อ ที่มาจากพื้น ที่ เ สี่ ย ง เช่น มาจาก กทม. 12 คน ชลบุรี 6 คน กาญจนบุรี 2 คน สมุทรปราการ 3 คน

นอกจากนี้ ยังมี ผู้ ป่ ว ย กลับจาก กทม. กลับมา รั ก ษา 4 คน ชลบุรี 2 คน นนทบุรี ปทุมธานี กลับมา รั ก ษ า ระยอง สระบุรี กลับมารักษาจังหวัดละ 1 คน ส่วนอีก 184 คนมีประวัติสั ม ผั ส ผู้ ป่ ว ย

วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่หมอและพยาบาลเตรียมความพร้อมของ  โรง พ ย า บา ลสนาม เพื่อรองรับ ผู้ ป่ ว ย C O V O D -1 9 ที่จะเข้ามาทำการ รั ก ษ า อีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้เคยรักษา ผู้ป่ ว ย ร า ย  สุดท้ายจน ห า ย และส่งตัวกลับบ้านไปเมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับ ส ถ า  น  ก  า  ร  ณ์ การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ขณะนี้ยังพบ ร ะ บ า ด อย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของอยู่ที่ตลาดสุรนารี และอีกส่วนหนึ่งเป็นแม่ค้าต่างอำเภอที่เดินทางเข้ามาซื้ อของกลับไปข า ยในพื้นที่ของตนเอง โดยตอนนี้พบผู้ป่ ว ย C O VI D -1 9 จากคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีรวมแล้ว 260 คน ในพื้นที่อำเภอเมือง 95 คน และต่างอำเภออีก 165 ตน

More in News